Vårt koncept

Skolan alltid först!

Drömmar

ger oss hopp om framtiden, och det krävs ett ansvarstagande för att nå dem. Rapatackonceptet grundar sig i en stark tro på våra barn och ungdomar - de med sina drömmar om framtiden och vi med vårt ansvar att bygga morgondagens medborgare. Vi utgår från barnen och ungdomarna, vi möter dem där de befinner sig, ser deras behov och skapar förutsättningar för att de ska lyckas nå sin fulla potential. Vi tar tillvara på deras nyfikenhet och uppmuntrar dem att utmana sig själva på sin kunskapsresa. Varje barn har rätt till sina drömmar!

Insikter

om sig själv och andra har stor betydelse för hur utvecklingen blir. Enligt Rapatackonceptet handlar det om att varje individ ska förstå värdet av sig själv och andra. Förstå vikten av skolan – eller kanske snarare värdet av sitt eget lärande. Varje individ ska få insikt i att samhället har behov av just hen och hen måste bli behövd för att få ett rikt liv som vuxen. Vi förbereder barnen och ungdomarna för framtiden!

Lärande

är centralt inom Rapatackonceptet – Skolan alltid först! Lärande ser ut på olika sätt och det sker i olika miljöer. Vi har fokus på barnens och ungdomarnas kunskapsutveckling. Genom lustfyllda, inspirerande och attraktiva aktiviteter lockar vi barn och ungdomar in i lärande. Vi utgår från deras förmågor, styrkor och intressen för att skapa lärandesituationer som präglas av glädje, utveckling, utmaning och ansvarstagande.

Attraktiva miljöer

lämnar stort utrymme för nyfikenhet, kreativitet och skapande, lek och samarbete, lärande och utveckling. De kan både uppmuntra och inspirera men även stå för ordning och struktur. Att vara en del i Rapatackonceptet ska vara attraktivt och barn och ungdomar ska se det som ett privilegium att få delta. Vi tar ett helhetsgrepp för barns- och ungdomars situation genom att erbjuda en utvecklande fysisk miljö med möjligheter till aktivitet och vila, en kunskapsmiljö där lärandet är centralt och en social miljö där vi tar ansvar för relationerna. Rapatackonceptet vill lyfta fram en inre stolthet för det vi tillsammans har skapat, och med det också ha en förståelse var det kommer ifrån och vilka skyldigheter vi har för att allt detta ska vara möjligt och leva vidare.

Utmanande arbetssätt

ger oss möjlighet att våga tänka nytt, annorlunda och utanför ramarna men också bakåt och utifrån normen. Rapatackonceptet ser inga begränsningar – vi vågar istället utmana oss för att hitta arbetssätt som fungerar och leder till utveckling. Vi ska nå alla barn. Vi dömer ingen utan är istället kreativa och vågar utmana till att ta nästa steg. Vi skapar tillåtande och accepterande miljöer där felsteg eller misslyckanden omvandlas till lärandetillfällen och nya utmaningar. Konceptet innebär ett brett urval av attraktiva aktiviteter, hos oss skapar vi för framtiden och vi gör det på riktigt. Vi arbetar med hela världen som utgångspunkt och verkar för ett samhällsengagemang både lokalt och globalt. Vi vågar ställa krav och förväntar oss att barnen och ungdomarna utvecklar förmågan att ta ansvar för sina handlingar. Kvaliteten på aktiviteterna har stor betydelse, den säkerställs genom vårt pedagogiska program med en tydlig progression för lärandet. Vi utmana våra rädslor – som annars hindrar vår utveckling.

Närvarande vuxna

är en förutsättning för barns och ungdomars trygghet och lärande. Inom Rapatackonceptet tar vuxna ansvar för att varje individ känner sig sedd, bekräftad och värdefull utifrån sina positiva egenskaper. Vuxna agerar förebilder! Vi gör ingenting som barnen och ungdomarna inte förväntas göra och inspirerar till ny kunskap för alla. Barn och ungdomar möts med positiva förväntningar – vilket är ett kraftfullt verktyg för lärande.

Samverkan

har stor betydelse för samhällets utveckling. Rapatackonceptet liknar samverkan vid ett ”team” där alla deltagare är medvetna om att de är bra på olika saker, att de behöver varandra för att lyckas och att de har ett gemensamt ansvar. Vi arbetar aktivt med samverkan både inom och utanför Rapatacs verksamheter. Vi vet hur barnens och ungdomarnas hela dag i hemmet, skolan och fritiden är samverkande delar. Vi bygger samverkansformer med alla aktörer som kan bidrar till att stärka lärandet för våra barn och ungdomar. Rapatackonceptet möjliggörs genom våra samverkanspartners som bidrar med erfarenhet, kunskap och engagemang. De delar vår starka tro på barn och ungdomar och de är beredda att satsa för att bygga morgondagens medborgare.